Kullanım Koşulları

Nota Sitesi Kullanım Koşulları

                                    KULLANICI SÖZLEŞMESİ   (NOTASİTESİ.COM)

 • TARAFLAR:

Bir tarafta www.notasitesi.com (bundan sonra nota sitesi olarak anılacaktır.) Diğer tarafta, İlgili web sayfası üzerinde girip, gerekli bilgileri doldurup kayıt olan ve bu kayıt neticesinde site içerisinde bulunan anonim, telif hakkı onayı dahil olmak üzere eser sahibi veya usul ve fürularının onayını almış besteler ile çalışma notlarına erişimi sağlayacak olan kişi veya kişileri/ Aynı zamanda eserlere ilişkin yükleme yapacak kişi ve kişileri (Bundan sonra kullanıcı olarak anılacaklardır.) kapsar.

 • AMAÇ:

1-İş bu kullanım sözleşmesi ile amaçlanan, Ulusal ve uluslararası anlamda, daha önce eser haline getirilmiş anonim notalar ve orkestrasyon parçaları ile her tür enstrümana ait çalışma notaları dahil olmak üzere, her tür musiki eseri, telif hakkı tescili yapılmış beste ve eserlerin üçüncü kişi olan kullanıcılar ile paylaşılmasını bu nispette eser ve bestelere ilişkin bir havuz oluşturulmasını amaçlar.

2-İş bu internet sitesi ile nota sitesi site yöneticisi veya yöneticileri tarafından öngörülmüş olan gerekli bilgileri kullanıcılardan alarak veri güvenliğini sağlayacak olup nota sitesi bu bilgi ve belgelerin internet platformu üzerinden paylaşılması neticesinde bir ticari amaç gütmeyecektir. Ticari amaç güdülmemesi gerek beste veya eser sahibi kişilerin eserlerin paylaşması neticesinde ücret talep edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde kullanıcı olarak kayıt olan ve eser ve besteler ve her ne nam ve ad altında olursa olsun sunulan çalışmalar açısından nota sitesi tarafından ücret talep edilmeyecektir.

3-Bu sözleşmenin yanı sıra ek kullanıcı sözleşmeleri ile sözleşme hüküm ve koşulları açısından şirket değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu durumu açık iradesi ile kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Nota sitesi, internet sitesine yönelik olarak gerekli bilişim güvenlik önlemlerini almak gerektiği takdirde, güvenlik önlemlerini arttırmak, güvenlik önlemlerinin arttırılmasına yönelik olarak kullanıcılardan ek bilgiler istemek, kullanıcıların yapacağı sözleşmede belirtilmiş olan hatalı kullanım neticesinde erişimi engellemek haklarına sahiptir.

4-İş bu sözleşme ile web ara yüzü platformlarının tamamında hizmet verecektir. İş bu internet sitesine gerek cep telefonu gerekse tablet veya tablet bilgisayarlardan (uyumluluk modu) çerçevesinde erişim sağlamak mümkündür. Bu internet sitesi için özel bir uygulama yazılmamış olması daha sonradan bir uygulama yazılmayacağı anlamına gelmemekle birlikte, kullanıcı veya önerdikleri üçüncü kişiler nezdinde isim ve marka hakkına iltibas halinde nota sitesinin gerekli yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. Aşağıda belirtilen haklar saklıdır.

 • KAPSAM:

5-Kullanıcı sözleşmede yer alan 4. Madde çerçevesinde ve Bu kapsamda 6769 sayılı sınai mülkiyet kanunu çerçevesinde nota sitesinin marka başvurusunda bulunduğunu bu anlamda internet sitesi ve isim hakkının nota sitesi tarafından alındığını ve gerek kullanıcının kendisinin gerekse üçünü kişiler aracılığı ile markaya ve sair haklara iltibas etmeyeceğini aksi halde tüm sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Olası bir iltibas halinde gerek Türk Ticaret kanunu çerçevesinde yer alan haksız rekabet hükümleri ile 6769 sayılı sinai mülkiyet çerçevesinde hakları nota sitesi kullanıcıya karşı kullanabilir.

6- Aynı kapsamda nota sitesine benzer nitelikte ve 6769 sayılı sıni mülkiyet hakkı çerçevesinde kullanıcı;  ürünlerin, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.  Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.  Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler. Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler, şeklinde olmadıkları var sayılır. Buna ilişkin olarak, kullanıcıya açılacak her tür davadan nota sitesi sorumlu olmayıp, doğrudan kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu anlamda nota sitesini gayri kabili rücu ibra eder.

7-Benzer şekilde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet kanunu çerçevesinde, kullanıcı, Marka tescilinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin, izinsiz olarak yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.  Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.

Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılmasına engel olma ve iş bu kanun çerçevesindeki diğer hükümler ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde TRİPS, PARİS sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere itibar etmek ile mükelleftir. Bu duruma itibar edilmemesi ve site yöneticileri tarafından çeşitli iltibasların tespit edilmesi halinde hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın nota sitesi, kullanıcı sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir, internet sitesini kullanıma kapatabilir. IP tespiti yaparak yeni kullanıcı adı ve şifre talebi başvurularını ret edebilir. Buna ilişkin teknolojik gelişmeler çerçevesinde alternatif önlemler alabilir. Kullanıcı bu hususu kabul ve taahhüt ederek, nota sitesi ile iltibas halinde olmayacağı ve itibarını zedeleyici hareketlerde bulunmayacağını kabul eder.

Başka kullanıcılar tarafından gelecek olası şikayetleri veya hatalı kullanım ile iltibas halinde olunması halinde bu şikayet bildiriminin veya hatalı yüklemenin doğrudan nota sitesine yazılı olarak elektronik posta yolu ile bildirilmesi zorunludur. Nota sitesi iltibas halinde gerekli önlemleri alacaktır.

8-Sözleşmede yer alan 1,2,3. Maddedeki açıklamalar saklı kalmak kaydı ile nota sitesi anonim beste, güfte ve her ne nam ve ad altında olursa olsun telif hakkı alınmış olan besteleri yayma koyacaktır. Burada aynı zamanda kullanıcıların da gerek anonim olsun gerekse telif hakkı onayı alınmış ve yayımcısından izini kesin olarak alınmış beste, güfte veya eserleri yayımlama hakları vardır. Bu anlamda telif hakları konusunda kullanıcıların gerekli özeni göstermesi beklenmektedir. Bu şekilde gerek müzisyenlerin ve müzisyen vasfı taşıyan kullanıcılar ile her türlü kullanıcıların tarafların onay vermesi halinde beste güfte ve eser paylaşımı yapmaları sağlanacaktır. Burada nota sitesi ticari amaç gütmeyeceği gibi taraflar arasında da komisyonculuk, aracılık ve yasal anlamda hiçbir nam ve ad altında işlem tesis etmeyecek taraflar arasında kurulacak icap ve kabule dayalı hiçbir işleme karışmayacaktır. Fakat buraya kullanıcılar tarafından yüklenilecek olan, bestelere ve eserlere ilişkin olarak telif hakkı onayı alınmış olup olmamasının araştırılması kendilerine aittir. Buna ilişkin olarak nota sitesine hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, dava ikame edilemeyeceğini edilmesi halinde doğmuş ve doğacak zararlardan kaynaklanan sorumluluğun kullanıcılara ait olduğunu kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

9-Ancak bu anlamda yapmış olduğu veya yapacağı yanlış bilgi veya bildirimler nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlara kendisinin katlanacağını peşinen kabul eder. Şirket bu durumda sorumluluk kabul etmeyeceği gibi, www.notasitesi.com kullanan kullanıcı yanında da yer almayacaktır. Yanlış bilgilendirmeden kaynaklı tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

10-Yayımlanan bu sürüm dahil diğer sürümler açısından uygulanmanın kullanılabilirliğinin sağlanması söz konusu olacaktır. Ancak yapılacak olan güncellemeler sadece nota sitesi, istediği takdirde internet sitesini kapatma hakkına sahiptir. Kullanıcı bu durumu kabul ve taahhüt eder. Burada yer alan gerek işletim sistemine uyumluluk gerekse verimlilik açısından şirket gerekli önlemleri alacaktır. Yazılımsal hatalar sebebiyle nota sitesi sorumlu tutulamaz. Ancak yapılacak olan her revize çalışması veya yazılımın güncellenmesi halinde kullanıcı iş bu uygulamanın ve buna bağlı olan yazılıma ilişkin olarak hüküm ve koşulları okumak, irdelemek ve kabul etmek ile mükelleftir. İş bu programın kullanıcılar tarafından kötü amaçlı olarak kullanılması (başkasına ait telif hakkı bestelerinin çalınması, tespiti halinde izinsiz kullanılması, başka kullanıcıların başvuruda bulunması vb.) halinde şirketin kullanıcıya rücu hakkı saklıdır. İnternet sitesinin telif hakkı nota sitesine ait olup, gerek kullanıcılar gerek üçüncü kişiler tarafından şirketin onayı olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, üzerinde değişiklik yapamaz. Bu durumun tespiti halinde şirket kullanıcıya başvurabilir, doğmuş ve doğacak zararlarının tazminini talep edebilir.

 • VPN KULLANMA YASAĞI, ELEKTRONİK HABERLEŞME ve GİZLİLİK:

11-İş bu kullanıcı sözleşmesinin uygulanmasında, sözleşme hükümlerinin hüküm doğurabilmesi için, işletim sistemleri tarafından, kullanıcılara sağlanan kimlik doğrulama sistemleri kullanılır. Bu kapsamda, kullanıcının kullanmış olduğu telefon, tablet, bilgisayar ve her tür veri işleyici ve işletim sistemlerine onay veren sistemler ile yapılan onay geçerli onay olarak kabul edilecek olup 5070 sayılı elektronik imzaya ilişkin hükümler saklıdır. Islak imza olmaksızın kurulan bu iki taraflı sözleşmede, hüküm ve koşullara ilişkin verilmiş olan onay geçerli bir irade beyanı olarak sayılır. Aksinin ispatı kullanıcıya aittir.

12-Şirket ilgili uygulamanın daha iyi geliştirilmesi veya 3. Kişiler açısından kullanılabilir hale gelmesi için ek yazılımlar yapabilir. Bu yapılan yeni yazılımlarda nota sitesinin fazlaya ilişkin hakları saklı olup, verilen hizmete yönelik olarak yeni yazılım açısından ücret talep edebilir. Kullanıcı bu hususu kabul ve taahhüt eder.

13-Kullanıcı, kendisini bir rumuz ile temsil edebilir. Bu anlamda kendisinden talep edilen diğer bilgilerin tam ve eksiksiz olması şarttır. İnternet sitesi içerisinde gerek nota sitesi gerekse kullanıcılar tarafından yüklenecek olan bestelere güftelere ve her tür anonim eserlere ilişkin olarak kullanıcılar bestelerin tamamına erişim hakkına sahiptir. Sadece telif hakkı bulunan ve telif hakkı bildirilen eserlere ilişkin olarak, besteye ilişkin notaların tek sayfası gösterilecek olan geriye kalan bestenin tamamını görüntüleme talebi ancak telif hakkı sahibine yapılabilir. Yukarıda yer alan 8,9,10. madde hakları saklıdır. Burada talep olunmaması halinde nota sitesi kişisel verileri üçüncü kişi kullanıcılar ile paylaşmayacaktır. Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin haklar ve yükümlülükler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

14-Olası bir hak kaybının oluşmaması için VPN kullanılarak internet sitesine erişimin sağlanması halinde nota sitesi, IP adresi tespit edilemeyen kullanıcıların erişimini engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu durumu kabul ve taahhüt eder. Telif hakları ve kişisel verilerin korunması açısından olası haksız fiil durumlarının engellenmesi açısından alternatif yöntemlerin de uygulanması gerekli görüldüğü hallerde diğer kullanıcılara durum ve durumlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu uygulamanın yapılması diğer kullanıcıların olası zararlardan korumaya yönelik olup, kullanımın sağlanmaması nedeni ile kullanıcı açısından haklı fesih sebebi oluşturmaz.

 • TELİF HAKKI VE İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ:

15-Nota sitesi yayımcı olarak görev yapmamaktadır. Nota sitesi, internet sitesine yüklediği beste, güfte veya esere ilişkin olarak, kendisinin yüklemiş olduğu telif hakkı izinlerini alarak yüklemektedir. Anonim eserlerde, eser sahibi veya sulu ve fürundan icazet almaya gerek bulunmamaktadır. Nota sitesi kendisinin yüklemiş olduğu tüm eserlerde telif denetimini yapmış ve bunun üzerine internet sitesi üzerinden yayına sunmuştur. Bu sebeple kendisine yönelik olarak yasal işlem başlatılamayacağı, bunun için gerek cezai gerekse hukuki sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

16-İnternet sitesi içerisine, kullanıcılar tarafından beste, güfte veya eser yüklenilmesi mümkündür. Ancak bu eserlerin yüklenilmesi esnasında kullanıcı eserin anonim olup olmadığı, benzer şekilde eser sahibi kişi veya kişilerin icazetini aldığını, eser sahibi veya usul ve füruları nezdinde çıkacak bir ihtilaf halinde nota sitesinin bundan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Benzer şekilde eser sahibi veya usul ve füruları açısından iltibas konusu bir eylem nedeni ile nota sitesi sorumlu tutulmaya kalktığı takdirde kullanıcı kendisinin sorumlu olduğunu, tüm açılacak olan davalarda doğrudan müdahil olacağını, meni müdahele, tazminat davası veya bilişim hukuku çerçevesinde kapatma kararı gibi müdahalelerin olması halinde maddi ve manevi zararlardan dolayı nota sitesinin kullanıcıya rücu edebileceğini, buna ilişkin tüm yasal sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu, kullanıcı kabul ve taahhüt eder.

17-Kullanıcılar nezdinde nota sitesine yüklenmiş bulunan her tür müzikal eser için, 16. Madde hakları saklı kalmak kaydı ile izni alınmamış bir eserin yayınlanması ve başka kullanıcılar tarafından indirilmesi (download edilmesi) halinde diğer kullanıcıların doğmuş ve doğacak olan zararlarından eseri izinsiz olarak yükleyen kullanıcı veya kullanıcılar sorumludur. Buna ilişkin gerek zarar gören kullanıcıların gerekse nota sitesinin fazlaya ilişkin hakları saklıdır.

18-Ulusal ve Uluslararası anlamda telif haklarına ilişkin aşağıdaki belirtilecek olan haklar saklı olmakla birlikte, kullanıcılar bu bilgileri bilmediklerini dolayısıyla kendilerinin yasal sorumluluğu olmadığı iddiasında bulunamazlar. Kullanıcılar bu durumu kabul ve taahhüt ederler.

 • 4856 sayılı FSEK gereği: Eser sahibinin ölümünden itibaren başlayan sürelerin hesabında, eser sahibinin öldüğü seneyi takip eden yılın ilk günü başlangıç tarihi sayılır. 10'uncu maddenin birinci fıkrasında zikredilen hallerde süre, eser sahiplerinden son sağ kalanının ölüm tarihinden sonra başlar. Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder. Bu süre, eser sahibinin birden fazla olması durumunda, hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren yetmiş yıl geçmekle son bulur. Eser sahibinin ölümünden sonra alenileşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. FSEK 12.nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; Eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun. İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.
 • Bern Sözleşmesi Gereği: Bu Sözleşme ile öngörülen koruma süresi, eser sahibinin hayatı boyunca ve ölümünden sonra elli yıl devam edecektir. Bu Belgenin imza tarihinde yürürlükteki ulusal mevzuatı ile yukarıdaki paragraflarda öngörülen koruma sürelerinden daha kısa süreler kabul eden bu Sözleşmenin Roma Belgesine bağlı bulunan Birlik ülkeleri, bu Belgeye katılma veya onama sırasında bu süreleri uygulamaya devam etme hakkına sahip olacaklardır. Her durumda süre, korumanın talep edildiği ülke mevzuatı ile düzenlenir; bununla birlikte, bu ülke mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, eserin kaynak ülkesinde belirlenen süreden daha fazla olamayacaktır.
 • USA Copyright Code 102: maddesine göre eserlerin koruma süresi 70 yıl olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki belirtilen yasal hükümler ile sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların yükleyecekleri eserlere ilişkin olarak gerekli denetimleri yapmaları gerekmektedir. Belirtilen yasal hükümler kısıtlayıcı olmayıp, ülke genelinde veya uluslararası anlamda telif hakları mevzuatı doğrudan belirleyici rol oynayacaktır. Bu sözleşmenin 15.16.17. madde hükümleri saklıdır.

Uluslararası telif haklarının korunması açısından, açıkça bir madde hükmü düzenlenmediği hallerde, mütekabiliyet ilkesi uygulanacak olup, aynı zamanda TRİPS, PARİS ve ROMA sözleşmeleri telif hakları çerçevesinde de uygulama alanı bulacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

19-Nota sitesi, çalışılan kitle itibariyle ve iş bu kullanıcı sözleşmesi gereği, kişisel verilerin korunması, kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin kanunun öngördüğü ölçüde saklanması ve muhafazasının sağlanması gerekli görüldüğü hallerde veya kullanıcının talimatı ile bu bilgilerin silinmesi söz konusu olacaktır. Burada amaç, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenleyip korumaktır.

20-İnternet sitesinin kullanılmasında, kullanıcılar tarafından verilecek olan, kişisel bilgiler dahil olmak üzere, iş amacına uygun olarak yüklenecek notalar, kişisel bilgiler, elektronik posta adresleri ile eserlere ilişkin statik bilgiler veri işleyicisi tarafından muhafaza edilmek zorundadır. Burada, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin gerçekleştirilmesi amaçlanır.

21-İş bu veriler veri işleyicisi tarafından gerek sınai mülkiyet mevzuatı çerçevesinde gerekse Borçlar Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde 10 yıl süreyle muhafaza edilir. Buna ilişkin ayrı bir yönetmeliğin çıkması veya yasa düzenlemesinin oluşması halinde bu sürelere uyulmayacak bu durum kullanıcıya derhal bildirilecektir. Uluslararası hukukta, kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak ayrı hükümlerin bulunması halinde, kullanıcıların farklı ülkelerden yapacak oldukları eser yüklemelerinde bu verilerin korunması uluslararası mevzuata tabi olduğundan bunlara ilişkin ayrı hükümler uygulanır.

22- Türk Hukukunda yer alan mevzuat hükümleri gereğince yazılım ortamı kullanılarak verilecek olan hizmetlere ilişkin verilerin depolanması ve işlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda doğrudan açıkça onay verilmesi aranmaz Bu kapsamda;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerektiği açıktır.

 • Kişisel verilerin korunması için açıkça onay verilmesi ve kullanıcının düzeltme talebi:

Kullanıcının doğrudan talebi doğrultusunda aşağıda yer alan hükümler açıkça uygulanacaktır.

-Kullanıcı, kişisel verilerin düzeltilmesi, kategorize edilmesi, işlenmesi, buna ilişkin veri tabanı oluşturulması, verilerin saklanması ve muhafazası, işin tamamlanması halinde verilerin silinmesi hususlarında açıkça onay vermiştir.

-Kullanıcı vermiş olduğu kişisel verilerin düzeltilmesini isteme, bunlara ilişkin ver işleme sürecinde gerekli iş ve işlemleri yapılmasına izin vererek, bunlara ilişkin işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Bu düzeltme taleplerinin yapılması ancak elektronik ortam üzerinde yazılı talep ile yapılması söz konusudur.

23-Kişisel verilerin kullanılması açısında, hüküm ve koşulların onaylanması halinde kişisel verilerin kullanılması açısından açıkça irade beyanı ile onay verildiği kabul edilir. Bu halde, kullanıcıya zarar vermemek koşulu ile nota sitesi, kişisel verilere ilişkin tutmuş olduğu istatistikleri üçüncü kişiler ile paylaşabilir, buna ilişkin istatistik oluşturabilir, kullanıcı bu hususu açıkça kabul ve taahhüt eder.

24-KVKK çerçevesinde Kişisel veriler, kanunda yer alan 5. maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Bu durum, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kapsamak zorundadır. Kullanıcı bu hususları kabul ve taahhüt eder.

25-Nota sitesi, kişisel veriler ile tüm bunlara bağlı yan unsurları işlenmesini sağlamak, saklanması için veri tabanı oluşturmak ve gerekli şifrelemeleri yaparak, gerektiği takdirde yedeklerini alarak ve bunlar için ayrı şifreleme yöntemleri kullanmak suretiyle tüm güvenlik önlemelerini almak zorundadır. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde bu verilerin saklanmasına yönelik kullanıcının bilgi edinme hakkı saklıdır. Kamu kurumları ve devlet organları nezdinde işlenmiş olan ve işlenecek olan kişisel verilere ilişkin olarak kullanıcının rızası olmaksızın bilgi verilmesi mümkündür.

26-Bilgilerin güncellenmesi açısından, yapılan tüm değişikliklere ilişkin olarak kullanıcı tüm bilgiler için doğru bilgi vermek ile mükelleftir. Yanlış yapılan bildirimler neticesinde nota sitesinin bir sorumluluğu olmayıp buna ilişkin olarak yanlış bilgi verme neticesinde oluşacak olan her türlü olumsuz durum ile yasal durumlar karşısında nota sitesi verileri esas alınır. Kullanıcı hatası sebebiyle oluşacak ihtilaflar veya iltibaslar neticesinde nota sitesinin kullanıcıya rücu etme hakkı saklı olup, kullanıcı şirketi gayri kabili rücu ibra eder.

27-Kişisel verilerin işlenme sürecinde işin niteliği gereği, veri tabanı oluşturmak için kullanılacaktır. Aynı zamanda bu bililerin toplanması TTK gereğince şeffaflık ilkesi gereği haksız rekabetin engellenmesi ve serbest piyasa koşulları göz önünde tutularak istatistiki bilgiler ve veriler oluşturmakta kullanılacaktır. Ticari bir amaç söz konusu olmadığı gibi, haksız kullanım veya kullandırma neticesinde doğmuş ve doğacak olan zarar ve ziyan şirkete aittir. Ancak burada değişen hayat koşulları teknolojik yenilikler ve buna bağlı olan yasal düzenlemeler ön planda tutulacak olup, olası bir sorun halinde uzlaşma prosedürünün işletilmesi öncelikle yazılı olarak şirkete başvuru yapılması, hatanın veya iltibasın yazılı yoldan düzeltilmesi istenilmesi esastır.

 • SON HÜKÜMLER:

28-Kullanıcı sözleşmesi elektronik ortamda hazırlanmış olup, onay verilmesi halinde geçerli olacaktır. Aksi halde iş bu nota sitesinin kullanılması mümkün değildir. Bu onayın verilmesi ile kullanıcının tüm sözleşmeyi okuduğu, anladığı ve onay verdiği kabul edilir. Bu kapsamda bu sözleşmenin kabulü ile internet sitesi için gerekli olan diğer programlara açık rıza ile onay verilmiş sayılır.

29-Burada bahsi geçen yasal mevzuatların yanı sıra olası çıkacak bir uyuşmazlıkla ilgili olarak nota sitesine yazılı olarak geri dönüş yapılması veya elektronik posta ile bilgilendirme yapılması hususunu kullanıcı açıkça kabul eder. Burada yapılan yazışmalar doğrudan kesin delil olarak sayılır. Nota sitesi olası bir olumsuzluk veya iltibas halinde en geç 3 iş günü  içerisinde yazılı dönüş yapacak 15 iş günü içerisinde yapılmış bir hata söz konusu ise bu hatanın düzeltilmesini sağlayacaktır. Hatanın nota sitesinin kendisinden kaynaklanmadığı hallerde ise yazılı olarak bilgi verilecektir.

30-Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği, burada yer alan hükümlerin yanı sıra sair mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Değişen yasa hükümleri gereğince bir maddenin geçersiz hale gelmesi halinde bile bu sözleşmenin tüm maddeleri hükümsüz sayılmaz. Geriye kalan maddeler uygulamaya devam eder.

31-Nota sitesi ve kullanıcı arasında uzlaşma veya anlaşma sağlanamaması halinde, Türkiye’de mukim kullanıcılar açısından İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, taraflar elektronik ortamda tanzim edilen iş bu yetki sözleşmesini kabul ve taahhüt ederler.

32-Nota sitesi ve Yabancı kullanıcı veya Türk vatandaşı olup ta farklı ülkelerden eser yüklemesi yapan kullanıcılar açısından, eserin hangi ülkeden yüklendiğine veya hangi ülkeden indirildiğine bakılmaksızın nota sitesinin kuruluş yapmış olduğu ülke Türkiye olduğundan Türk mahkemeleri yetkili olacaktır. Bu anlamda Milletlerarası özel hukuk mevzuatına ilişkin hükümler saklı olup, uygulanacak hukuk açısından kullanıcı Türk mahkemelerinin yetkili olduğunu, 31. Maddede belirtilmiş olan mahkemeler nezdinde yasal yollara başvurulabileceğini, harici olarak tahkim yolunun tercih edilemeyeceğini, tahkim yolunun tercih edilebilmesi için karşılıklı yazılı mutabakat sağlanması gerektiğini kabul ve taahhüt eder.

 


Notasitesi.com'da neler bulabilirsiniz?